El Radar de la Valentina


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Introduccio
Allowed languages
Java, Python

aireacondicionat La Valentina té un Ràdar que pot detectar la quantitat d'energia de les persones. Per a calibrar-ho, fa 5 medicions de cada persona, que li tornen un valor d'energia. Si l'energia es menys de 1000, serà de categoria H, si es entre 1000 i 10000, de categoria B i si és de 10000 o més, categoria M

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas és una linea amb \(5\) números, cadascún amb la medició de l'energia.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: Si en alguna medició s'ha detectat un valor d'energia de 10000 o superior, M Si no és M, pero hi ha algun valor d'energia 1000 o superior, B En cas contrari, H

Exemple d'Entrada

3
1 2 3 4 5
1000 2000 3000 4000 5000
1000 2000 10001 9999 5

Exemple de Sortida

H
B
M

Comments


  • 0
    rpg18  commented on Oct. 27, 2020, 5:33 p.m.

    grande valentina