Posar vocals en majúscules


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Fes un programa que llegeix una frase i ens la mostra per pantalla amb les vocals en majúscules

Entrada

El primer nombre indica els casos de prova. Cada cas de prova consistira en una frase. El text serà caràcters estàndard de l'alfabet anglès, sense accents.

Sortida

Per cada cas de prova es mostrarà la frase canviada

Exemple d'Entrada

2
Hola, com et trobes?
Aquesta prova acaba JA

Exemple de Sortida

HOlA, cOm Et trObEs?
AqUEstA prOvA AcAbA JA

Comments

There are no comments at the moment.