Sou i IRPF


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Un treballador vol saber el seu salari mensual, el qual s’obté de la següent manera:

  • Si el treballador treballa menys de 40 hores setmanals, se li paga 10€/hora.
  • Si el treballador treballa 40 o més hores setmanals, se li paga 10€/hora les 40 primeres i 15€/h les següents.

Per calcular el salari mensual, suposem que un mes són 4 setmanes i mitja.

El treballador, a més, vol saber quina quantitat d’IRPF ha de pagar al mes, suposant que cada mes cobra el mateix i tenint en compte que:

  • Si el treballador té 35 anys o més i el seu salari brut anual és superior a 20000 (14 pagues) se li aplica un 17%.
  • Si el treballador té 50 anys o més, s’aplica un IRPF del 14%.
  • Per la resta, s'aplica un IRPF del 20%.

Entrada

Cada cas és de tres línies; la primera línia conté el nom del treballador, la segona conté la seva edat, i la tercera la quantitat d'hores que fa a la setmana.

Sortida

Per cada cas es mostrarà una frase del tipus:

N te un salari de X euros al mes i paga un irpf de Y euros.

on N és el nom, X és el salari mensual, i Y és la retenció de l'IRPF.

Exemples

Entrada Sortida
Maria
25
40
Maria te un salari de 1800.0 euros al mes i paga un irpf de 360.0 euros.
Manel
40
37.5
Manel te un salari de 1687.5 euros al mes i paga un irpf de 286.875 euros.

Comments

There are no comments at the moment.