Siguem Educats


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs
Category
FiraFP
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Siguem educats

A tothom ens agrada que ens saludin a l’entrada d’un lloc. Avui en dia, cada vegada que fas login, l'aplicació et saluda. Fes-ho t'ho ara.

Disposes de les següents instruccions del llenguatge de programació Python. Fes servir les que creguis addients.

Instrucció Descripció
nom = “Pere” Guarda a la variable nom la cadena de caràcteres Pere
nom = input() Guarda a la variable nom la cadena de caràcters que hagis introduït per teclat
missatge = "Hola " + "Pere" + "!"
print(missatge)
Guarda a la variable missatge la cadena de caràcters "Hola Pere!" i a la següent instrucció, ho mostra per pantalla
print(“Hola, món!”) Escriu per pantalla Hola món!
nom = “Maria”
print("Benvingut/da”,nom)
Escriu per pantalla: Benvingut/da Maria

Entrada

El programa llegirà el nom d'un usuari (nom)

Sortida

El programa escriurà de sortida en una línia:

"Benvingut/da, nom!"

Pista!

El programa són dos línies: una per llegir el nom i altra per mostrar el missatge

Exemples

Entrada Sortida
Pere Benvingut/da, Pere!
Carme Benvingut/da, Carme!
Martina Benvingut/da, Martina!

Comments

There are no comments at the moment.