Rinxols d'Or


Submit solution

Points: 11 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Ordenació, Piles/cues
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

La Zona Rinxols d'or a l'espai es aquella zona intermitja de distància i tamany dels planetes, ni massa freda ni massa calenta, ni massa gran ni massa petit. El que és més important és la distància, i només si dos planetes estan a la mateixa distància consideraras el tamany.

Agafa en cada cas aquell que quedi just al mig.

Entrada

La primera línea son els casos de prova que hi ha.

Cada cas de prova començarà amb una línea amb \(N\), el nombre de planetes en aquell sistema solar. \(N\) sempre serà senar.

Després vindràn \(N\) línies, cadascuna amb el nom del planeta, que serà una paraula, la distància al seu sol en UA i el tamany en Massa-Terra

Sortida

El nom del planeta que la seva distància queda just en el mig (per tant, el nom del planeta que la seva distància coincideix amb la mediana de la llista de distàncies.) Si hi hagués més d'un planeta amb aquestes característiques, es triaria, dintre d'aquests, aquell que el seu tamany fos la mediana dels planetes amb la mateixa distància.

Exemple d'Entrada

1
5 
Mercuri 1 0.3
Venus 3 0.9
Terra 3.5 1 1
Mart 4.2 0.7
Jupiter 9 300

Exemple de Sortida

Terra

Comments

There are no comments at the moment.