Repetits


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

Colecciono ànecs. A vegades compro ànecs per Aliexpress, pero me n'envien de repetits. Els repetits els tiro al WC i tiro de la cadena.

...ànecs de goma eh!!!

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté dues linies. La primera té un nombre \(K\). La segona conté \(K\) nombres del 0 al 100.

Sortida

Si hi ha algún nombre repetit, es dirà "SI". En cas contrari "NO"

Exemple d'Entrada

2
3
1 2 3
3
5 5 7

Exemple de Sortida

NO
SI

Comments

There are no comments at the moment.