Rectangle


Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Molt software gràfic es basa en el que es coneixen com rasters. El cas més senzil de ràster es el que tracta una pantalla com una matriu de pixels i després hi dibuixa.

Entrada

La primera línea tindrà dos nombres, \(F\) i \(C\) que et dirà el tamany de la matriu que has de crear La segona tindrá quadre nombres \(f1,c1\), que sera la fila i la columna del cantó superior esquerra del rectangle, i \(f2,c2\) amb la fila i columna del cantó inferior dret del rectangle

Sortida

Dibuixa la matriu amb punts "." i el rectangle amb "X"

Exemple d'Entrada

5 6
1 2
3 5

Exemple de Sortida

. . . . . .
. . X X X X
. . X X X X
. . X X X X
. . . . . .

Comments

There are no comments at the moment.