Bucles 1 - Producte números naturals


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Simple Math
Category
Introduccio
Allowed languages
Java, Python

Implementa un programa que llegeix un número enter i ens calcula la suma i el producte dels n primers números naturals. Si n és <= 0 es mostrará un missatge d'error i no calcularà res.

Entrada

L'entrada consta d'un primer número k > 0 que indica el nombre de casos de prova a processar. Per cada cas de prova l'entrada serà un únic nombre enter n.

Sortida

Per cada cas de prova es mostrarà, en una línia, el següent:

  • Si n és errònia es mostrarà el següent missatge de error: ELS NOMBRES NATURALS COMENCEN EN 1
  • Si n és correcta es mostrarà el següent missatge: SUMA: xxx PRODUCTE: xxx.

Exemple d'Entrada

4
5
0
2
-2

Exemple de Sortida

SUMA: 15 PRODUCTE: 120
ELS NOMBRES NATURALS COMENCEN EN 1
SUMA: 3 PRODUCTE: 2
ELS NOMBRES NATURALS COMENCEN EN 1

Comments

There are no comments at the moment.