Processadors


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 49M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Codejam
Allowed languages
C, C++, Java, Python

processadors

Un processador en paral·lel és el mètode mitjançant el qual una sèrie de tasques i instruccions s'executen de manera simultània. ... Cadascun d'aquests subprocessos o tasques és executat en un dels nuclis del processador de forma simultània per minorar el temps d'espera entre tasca i tasca.

Perquè el resultat sigui òptim, hem de repartir les tasques entre els processadors de manera proporcional i seqüencial. Per exemple, si tenim 3 processadors (0, 1, 2) i les tasques a repartir de la 3 a la 7, repartirem de la següent manera: processador 0 -> tasques: 3 i 4 / processador 1 -> tasques: 5, 6 / processador 2 -> tasques: 7 En el nostre cas, els processadors s’identificaran per un nombre enter >= 0; i les tasques, per un nombre enter seqüencial > 0. és a dir, si la primera tasca és la 3, la segona és la 4, etc, fins el total de les tasques a processar.

Entrada

L’entrada conté una primera línia amb el número de casos de prova a tractar. A continuació, per cada cas de prova entra una línia amb 3 números: N (>0 i <1000), que indica el total de processadors; T1, que indica el nombre de la primera tasca, i, T2, que indica el nombre de l’ùltima tasca.

Seguidament, vindrà una última línia amb el número de procesador que volem assignar-li les tasques.

Sortida

Per cada cas de prova mostrar en una línia dos números separats per un espai en blanc. El primer nombre indica el número de la primera tasca que se li assigna a aquest processador. El segon número diu la quantitat total de tasque que se li assignen. Si al processador no se li assigna cap tasca, és mostra “0 0”.

Exemple d'Entrada

3
3 3 7
2
5 10 21
1
10 3 9
9

Exemple de Sortida

7 1
13 3
0 0

Comments

There are no comments at the moment.