Posant ordre als llibres


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
FiraFP
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

ordenant llibres

Disposem d'N prestatges. A cada prestatge li caben M llibres. Volem col.locar un total de K llibres. Quants llibres deixarem de posar?

Entrada

El programa llegeix 3 nombres enters: N (prestatges), M (capacitat de cada prestatge), K (total llibres que volem posar)

Sortida

El programa informarà del total de llibres que no han cabut als prestatges.

Algunes instruccions que pots fer servir:

Instrucció Descripció
N = int(input()) Permet llegir de teclat un nombre enter i ho guarda dins d’N
res = K - (N * M) Guarda a la variable res el resultat de l’operació
print(res) Ensenya per pantalla el valor posat en res
if (res<0):
    print(0)
else:
    print(res)
 
Pregunta por el valor que s’ha posat en la variable res. Si el valor és negatiu, escriu per pantalla un zero. Si el valor és positiu o zero, escriu per pantalla el valor de res.

Pista!

El programa són màxim 8 línies: les tres primeres llegeixen el valor de N, M i K, la quarta calcula el resultat, les 4 següents pregunten pel resultat; si fos negatiu, escriu per pantalla 0, en cas contrari, mostra el resultat obtingut.

Exemples

Entrada Sortida
3
5
20
5
10
10
90
0
3
1
5
2

Comments

There are no comments at the moment.