Paint Omplir


Submit solution

Points: 5
Time limit: 4.0s
Memory limit: 63M

Author:
Problem types
Matrius, Recursivitat
Category
Problemes fets per Alumnes

Fes un programa que permeti utilitzar l'eina d'omplir una zona del paint.

Tindràs un tauler bidimensional format per 0's i 1's ...

Entrada
  • X Y dos valors enters que indicaran les dimensions del tauler (X files, Y columnes) 1<=X<=9 1<=Y<=9

  • a continuació vindran, els valors de cada casella del tauler, que seran 0's o 1's. El 0 representa espai en blanc i l'1 representa espai pintat.

  • Finalment F C dos valors enters que indicaran la posició des d'on volem omplir el tauler
Sortida

Respondrà SI quan la pocisió F C sigui 0 i acabi estant envoltada d'1s

Respondrà NO quan la posició F C sigui 1 o be no estigui envoltada d'1s

Per saber si està envoltada caldrà mirar amunt, avall, dreta i esquerra.


Casos de prova:

#### 1.

6 6
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1

#### 2.

6 6
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1

#### 3.

3 3
1 0 1
0 1 0
1 0 1
2 2

Respostes

SI

NO

NO


Comments

There are no comments at the moment.