La Moda de les Modes


Submit solution

Points: 8 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Algorítmia, Strings
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

La moda és qualsevol dels valors de màxima freqüència en una mostra de mesures. (https://ca.wikibooks.org/wiki/Matem%C3%A0tiques_(nivell_ESO)/Moda) Es vol saber els valors corresponents a la moda d’una distribució de números enters

Entrada

L’entrada comença amb un número que indica el número de casos de prova a processar Cada cas de prova consistirà en una sèrie de línies. Cada línia contindrà un valor numèric enter, entre 0 i 999 El cas de prova acaba quan arriba una línia amb el valor -1 Es garanteix que cada cas de prova tindrà, almenys, un valor diferent a -1

Sortida

Per cada cas de prova, obtindrem una línea amb els valors corresponents a la moda, separats per un espai entre ells i ordenats de més petit a més gran. (Indicació: no hi ha espai després de l’ultim número). Tindrem una última línia que mostrarà els valors corresponents a la moda de les modes, és a dir, els valors més repetits entre les modes anteriors.

Exemple d'Entrada

3
2
6
6
9
1
1
1
1
1
1
-1
4
5
0
2
-1
2
2
1
3
3
-1

Exemple de Sortida

1
0 2 4 5
2 3
2

Nota: la última línia de la sortida correspon a la moda de les mode


Comments

There are no comments at the moment.