Qui és més vell?


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
FiraFP
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Un any més

Dos nens petits discuteixen per qui té l'avi més gran. Ajuda'ls

Entrada

El programa llegeix els noms i les edats (valors enters) dels dos avis.

Sortida

El programa informa amb el nom de l'avi més vell. Si els dos tenen la mateixa edat dirà: "Cap és més vell".

Aquí et presento algunes instruccions que pots fer servir:

Instrucció Descripció
nom = input() Guarda a la variable nom la cadena de caràcters que hagis introduït per teclat
edat = int(input()) Permet llegir de teclat un nombre enter i ho guarda dins d’edat
print(nom) Ensenya per pantalla el valor posat en nom.
 if (valor1 < valor2):
     print(“valor1 és més petit”)
elif (valor1 > valor2):
     print(“valor2 és més petit”)
else:
     print(“Els dos valors són iguals”)

 
Instrucció condicional anuada. Com funciona? Pregunta si valor1 < valor2.
  • Si la resposta és correcta, es mostra per pantalla “valor1 és més petit”.
  • Però, si la resposta és falsa, llavors, entra en el següent if (elif) i torna a fer el mateix:
  • Si la pregunta valor1 > valor2 és certa, mostra “valor2 és més petit”, i
  • si no fos certa, mostra: “Els dos valors són iguals”

Pista!

El programa són màxim 10 línies: les 4 primeres llegeixen les edats i els noms dels avis. Les 6 següents comparen les edats i mostren el resultat adient. Vigila molt en respectar les tabulacions dins de if, elif i else. Recorda que if, elif i else finalitzen sempre la línia amb ':'

Exemples

Entrada Sortida
Martí
78
Joan
69
Martí
Marina
64
Anna
80
Anna
Josep
78
Carles
78
Cap és més vell

Comments

There are no comments at the moment.