Llibres a la prestatgeria


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

ordenant llibres

Disposem d'N prestatges. A cada prestatge hi caben M llibres. Volem col·locar un total de K llibres. Quants llibres deixarem de posar a les prestatgeries?

Entrada

El programa llegeix 3 nombres enters, més grans o iguals a 0: N (prestatges), M (capacitat de cada prestatge), K (total llibres que volem posar)

Sortida

El programa informarà del total de llibres que no han cabut als prestatges.

Exemples

Entrada Sortida
3
5
20
5
10
10
90
0
3
1
5
2

Comments

There are no comments at the moment.