LISP2


Submit solution

Points: 12 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Piles/cues
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Hèctor m'ha dit que només parèntesis és massa fàcil.

Implementa un parser de tots els caràcters demarcadors d'un llenguatge funcional.

Entrada

La primera línea es el nombre de casos de prova. Cada cas conté una líniea amb caràcters ( , ) , { , } , [, ] , <, >

Sortida

Per cada cas d'entrada has de dir si la string LISP es correcta. És a dir, no es deixa cap caràter d'obertura sense tancar, no tanca cap que no estigués obert d'abans, i no en tanca un quan el que estava obert anteriorment era diferent.

Exemple d'Entrada

4
({[<>]})
({[<]>})
(){}[]><
({[<>]}

Exemple de Sortida

si
no
no
no

Comments


  • 0
    IzanBS2  commented on Oct. 20, 2022, 7:03 p.m.

    BajenLosPuntos.jpg