Faltes d'assistència


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Fes un programa que demani les hores que té una Unitat Formativa, les faltes d'assistència que s'han fet (les justificades i les no justificades) i digui si es té dret a l'avaluació o no.

Recorda que, com a màxim, es poden fer un 10% de faltes injustificades i un 20% de justificades+no justificades.

Les dades s'han de demanar en una sola línia (és a dir, en un sol input) i el programa ha de separar-les i interpretar-les.

Entrada

L'entrada seran tres nombres enters: les hores que té la UF, les faltes justificades i les faltes injustificades.

Sortida

La sortida serà la paraula SI si es té dret a l'avaluació contínuada o NO si no se'n té.

Exemples

Entrada Sortida
33 10 6 NO
50 4 4 SI

Comments

There are no comments at the moment.