Escala Major


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Estructures de Dades
Category
Codejam

A la música occidental hi ha 12 notes, cadascuna de les quals pot rebre més d'un nom. Les 12 notes, i els seus noms equivalents (anomenats enharmònics), ordenades de més greu a més agut, són:

Do (Si#) - Re b (Do#) - Re (Do##) - Mi b (Re#) - Mi (Fa b) - Fa (Mi#) - Fa# (Sol b) - Sol (Fa##) - La b (Sol#) - La (Sol##) - Si b (La#) - Si (Do b)

El patró es va repetint, és a dir, després del Si hi hauria un altre Do, i així successivament:

Una escala major és una combinació de notes que, començant per la que li dóna el nom, segueix el següent patró: salt de 2 notes, salt de 2 notes, salt de 1, salt de 2, salt de 2, salt de 2, salt de 1. L'última nota sempre és la mateixa que la primera.

Per exemple, l'escala major de Do seria: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.

Per triar entre els diferents enharmònics d'una mateixa nota, sempre ho farem de manera que el nom de la nota no es repeteixi: hi haurà sempre un Do, un Re, etc. i el que variarem seran els # (sostinguts) i b (bemolls). Per exemple, l'escala major de Sol seria: Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa#, Sol. Hem triat Fa# i no l'equivalent Sol b perquè ja hi havia un Sol a l'escala.

Volem fer un programa que donada la nota inicial, construeixi l'escala major d'aquella nota.

Entrada

L'entrada comença amb una línia que conté un sol nombre que indica la quantitat de casos de prova. Cada cas de prova és una sola línia, amb el nom de la nota inicial de l'escala major a construir. La nota inicial no tindrà # o b, si existeix un enharmònic que no en contingui (per exemple, serà Do i no Si #).

Sortida

Per cada cas de prova, es mostrarà, en una sola línia, les 8 notes de l'escala major.

Exemple d'Entrada

6
Do
Re b
Do #
Mi b
Re #
Sol #

Exemple de Sortida


Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do
Re b, Mi b, Fa, Sol b, La b, Si b, Do, Re b
Do #, Re #, Mi #, Fa #, Sol #, La #, Si #, Do #
Mi b, Fa, Sol, La b, Si b, Do, Re, Mi b
Re #, Mi #, Fa ##, Sol #, La #, Si #, Do ##, Re #
Sol #, La #, Si #, Do #, Re #, Mi #, Fa ##, Sol #

Comments

There are no comments at the moment.