El Pique


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matemàtiques
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat La rivalitat entre aquells dos pilots era mítica. No era la primera vegada que l’esport ens regalava una competència tan extraordinària (Messi-Cristiano, Karpov-Kasparov, Nadal-Federer, McEnroe-Borg, ...) però ara tocava descobrir qui era el “pilot” per excel·lència. Disposàvem de la classificació de cada pilot en cada cursa, i també el sistema de puntuació. Concretament, el sistema de puntuació és:

1r – 25 punts, 2n – 20 punts, 3r – 16 punts 4t – 13 punts 5è – 11punts, 6è – 10 punts,7è – 9 punts, 8è – 8 punts, 9è – 7 punts, 10è – 6 punts, 11è – 5 punts, 12è – 4 punts, 13è – 3 punts, 14è – 2 punts, 15è 1 punt

Entrada

La entrada consta de diferents casos de prova. La primera línea és un nombre, \(N\), que diu quants casos hi ha. Per cada cas de prova es tindrà:

  • Una primera línia amb un valor numèric enter, entre 1 i 20, que indicarà el número de curses a considerar.
  • Una línia per cada cursa. Cada línia tindrà dos valors numèrics, entre 0 i 30, que correspondran a la classificació dels dos pilots en aquella cursa. Si el número és 0 voldrà dir que no va acabar la cursa o va ser sancionat. En qualsevol cas, no suma punts. Si el valor és diferent de 0, indicarà la posició del pilot en aquella cursa.

Sortida

Per cada cas de prova, indicarà, en una sola línia el següent:

  • el número de punts acumulats pel pilot 1
  • el número de punts acumulats pel pilot 2
  • el veredicte, que consisteix en indicar quin pilot ha guanyat el campionat.

El campionat el guanya el pilot amb més punts. En aquest cas escriurà 1 o 2, segons correspongui. Si el número de punts és igual, guanyarà aquell pilot que:

  • Hagi guanyat més curses
  • Si tots dos han guanyat el mateix número de curses, el que hagi quedat més vegades segon
  • Si encara hi ha empat, guanyarà el que hagi quedat més vegades tercer
  • Si encara hi ha empat, guanyarà qui hagi abandonat menys vegades
  • Si persisteix l’empat, el programa escriurà 0

Exemple d'Entrada

4
4
4 5
1 2
3 1
7 1
3
16 29 
0 7
7 0
2
1 2
2 1
3
1 2
11 0
0 6

Exemple de Sortida

63 81 2
9 9 0
45 45 0
30 30 1

Comments

There are no comments at the moment.