Comptar en Arrays


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

Bambino té en propietat bastants numeros i a vegades vol saber quants en té de cada tipus. La proipetat intelectual dels números és un tema espinós i segurament es l'última frontera de l'esclavatge que ens queda per superar, pero no la tindrem en compte de moment.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté tres linies. La primera té un nombre \(K\). La segona conté \(K\) nombres del 0 al 100. La tercera conté un nombre \(P\)

Sortida

Per cada cas de prova es vol retornar quantes vegades ha aparegut el nombre \(P\) dintre de la anterior llista de \(K\) nombres.

Exemple d'Entrada

3
3
1 2 3
2
5
5 6 7 8 9
2
4
1 1 1 1
1

Exemple de Sortida

1
0
4

Comments

There are no comments at the moment.