Físic, aliment, serp o camell?


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Sortida amb format, Strings
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, Java, Kotlin, Python

Si algú no entén de què estem parlant més val que ni ho intenti.

Se tracta de reescriure els textos usant la notació indicada d'entre Pascal, Kebab, Snake i Camel case.

Per si algú no ho recorda:

  • PascalCase: paraules simples començades en majúscula seguit de minúscules, paraules compostes cadascuna començada en majúscula seguit de minúscules i totes juntes. Exemples: Nom, BonDia.
  • KebabCase: paraules simples escrites en minúscules, paraules compostes cadascuna en minúscules i separades per - (guió). Exemples: nom, bon-dia.
  • SnakeCase: paraules simples escrites en minúscules, paraules compostes cadascuna en minúscules i separades per _ (guió baix). Exemples: nom, bon_dia.
  • CamelCase: paraules simples escrites en minúscules, paraules compostes la primera en mínúscules i les restants la inicial en majúscula. Exemples: nom, bonDia.

Entrada

Un número enter major o igual que 0 i menor que 1000, que li direm n, i que indicarà el número de casos.

A continuació trobarem n casos. Cadascun d'ells contindrà:

  • Una lletra que pot ser P, K (k majúscula!!), S, C, corresponent a Pascal, Kebab, Snake i Camel case respectivament.
  • Un text format per una o més paraules separades per un sol espai en blanc.

Sortida

Per cada cas de prova mostrarem el text rebut havent aplicat la notació indicada per la lletra.

Exemple d'Entrada

8
P
cont
K
cont
S
cont
C
cont
P
Hola que tal
K
Hola que tal
S
Hola que tal
C
Hola que tal

Exemple de Sortida

Cont
cont
cont
cont
HolaQueTal
hola-que-tal
hola_que_tal
holaQueTal

Comments

There are no comments at the moment.