Autobiografics


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Extraccio de Digits
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat El número 2020 te una propietat molt curiosa, i és que està conformat per 2 z eros, 0 uns, 2 dosos, 0 tresos. Per aquest motiu diem que el número 2020 és un número autobiogràfic . Un número autobiogràfic és un número que, en base 10, compleix que la seva primera xifra és el número de zeros que conté, la segona xifra és el número d’uns, i així successivament.

Entrada

L’entrada es composa de múltiples casos de prova. Cada cas de prova consistirà en un número enter que no tindrà més de 10 xifres. Els casos s’acabaran quan arribi el valor 0, que no caldrà processar. Els enters seran sempre positius.

Sortida

Per cada cas de prova s’indicarà en una línia si és autobiogràfic o no. Si és autobiogràfic escriurà “SI” i si no ho és escriurà “NO”

Exemple d'Entrada

2020
1234
2021
1210
12105
21200
0

Exemple de Sortida

SI
NO
NO
SI
NO
SI

Comments

There are no comments at the moment.