La dura vida d'un ascensor


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Bucles simples
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

La vida d'un ascensor és dura: sempre amunt i avall portant pes, i mai ningú et dóna les gràcies. Per veure fins a quin punt n'és dura la seva vida, hem instal·lat un sistema que ens informarà cada cop que algú premi un botó de l'ascensor.

Entrada

El programa rebrà una línia inicial amb tres nombres separats per espais: el pis més petit al qual pot anar l'ascensor, el pis més gran al qual pot anar l'ascensor, i el pis on es troba l'ascensor a l'inici, que serà sempre un nombre comprès entre els altres dos.

Després, el programa rebrà un nombre indeterminat de línies, cadascuna de les quals contindrà un nombre, que serà el pis on s'ha de desplaçar l'ascensor. Qualsevol nombre que no estigui entre el pis mínim i el pis màxim no farà que l'ascensor es mogui.

Una línia amb el contingut "X" marca el final de l'entrada.

Sortida

La sortida del programa seran tres nombres, separats per un espai: la quantitat de vegades que l'ascensor ha canviat de pis, la quantitat de pisos totals que s'ha desplaçat, i el pis on es troba al final de tot. A més, si s'ha rebut alguna dada errònia (un pis inexistent), ha d'aparèixer una E a continuació.

Exemple d'Entrada 1

0 6 0
2
0
5
3
0
X

Exemple de Sortida 1

5 14 0

Exemple d'Entrada 2

-4 8 -2
10
-4
8
0
0
X

Exemple de Sortida 2

3 22 0 E

Comments

There are no comments at the moment.