Quants anys tindré l'any vinent?


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Sense Ifs
Category
FiraFP
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Un any més

Quan ets menut vols créixer depresa. Quants anys tindré l'any vinent?

Entrada

El programa llegeix un nombre enter N que indica la teva edat.

Sortida

El programa mostrarà un missatge dient: “L’any vinent tindràs N+1 anys".

Aquí et presento algunes instruccions que pots fer servir:

Instrucció Descripció
N = int(input()) Permet llegir de teclat un nombre enter i ho guarda dins d’N
res = N + 1 Guarda a la variable res el resultat de l’operació
print(“Hola, món!”) Escriu per pantalla Hola món!
print(res) Ensenya per pantalla el valor posat en res

Pista!

El programa són màxim tres línies: la primera que llegeix l'edat, la segona que incrementa l'edat en 1 i la tercera que mostra el missatge amb el resultat.

Exemples

Entrada Sortida
5 Tindras 6 anys
14 Tindras 15 anys
1 Tindras 2 anys

Comments


  • 5
    M4rti_  commented on Oct. 11, 2022, 6:44 p.m.

    crec que hi ha un problema amb el apostrof o els accents, no aconsegueixo que em doni correcte