8 Reines


Submit solution

Points: 7 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Matrius
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

El tauler d’escacs proporciona un escenari ideal per infinitat de jocs i passatemps. Un dels més coneguts és el de col·locar 8 reines amb la condició de que cap d’elles pugui menjar a una altra reina. Hi ha 12 solucions essencialment diferents del joc. La resta, fins a 96 en total, surten de simetries, rotacions i translacions. A la imatge podeu veure una d’elles.

La reina pot moure (i per tant, menjar), en moviments horitzontals, verticals i en qualsevol diagonal, tal com es representa en la segona imatge.

Entrada

L’entrada comença amb un número indicant la quantitat de casos de prova que vindran a continuació. Cada cas de prova consta d’una línia on es trobaran especificades les posicions de les 8 reines sobre el tauler, separades per un espai en blanc

  • La posició de cada reina vindrà especificada per dos valors cf, segons l’anotació de caselles del joc dels escacs:
    • indica la columna en lletra minúscula de la ‘a’ a la ‘h’
    • indica la fila, número enter entre 1 i 8 (per exemple, a la segona imatge, la reina es troba a la casella f5

Sortida

Per cada cas de prova, caldrà respondre en una única línia:

  • SI ... si la disposició de les 8 reines correspon a una solució del joc
  • NO ... si la disposició de les 8 reines no correspon a una solució del joc, i totes les reines estan en caselles diferents.
  • ERROR ... si hi ha almenys dues reines sobre la mateixa casella

Exemple d'Entrada

3
a2 b4 c6 d8 e3 f1 g7 h5
a3 b5 c7 d1 e2 f4 g6 h8
a4 b6 c6 b6 b6 b6 b6 b6

Exemple de Sortida

SI
NO
ERROR

Comments

There are no comments at the moment.